Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės
Paslaugų teikimo sutartis

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo (toliau – Užsakovas) ir Pardavėjo UAB „Baltic Concept”, į. k. 235950060, adresas Savanorių pr. 266, LT-50200 Kaunas (toliau – Paslaugų teikėjas) laikoma sudaryta, kuomet Užsakovas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekės užsakymą ir taip rezervuoja šventės dieną, valandą ir trukmę sumokėdamas nustatyto dydžio avansą už šventę (toliau – Prekė), prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

3. Bendrosios sutarties sąlygos

3.1 Pagal šią Sutartį Paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal Užsakovo elektroninėje parduotuvėje suformuotą užsakymą – rezervuotu šventės dieną ir valandą pagal užsakytą trukmę organizuoti šventę šeimos švenčių erdvės „Dėžutis“ patalpose, esančiose adresu Savanorių pr. 266, Kaunas (toliau – Šventė), suteikiant Užsakovui maitinimo, aptarnavimo, dekoravimo ir kitas Šalių suderintas paslaugas (toliau – Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja tinkamai priimti suteiktas Paslaugas ir už jas sumokėti šioje Sutartyje numatyta tvarka.

3.2 Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugas Užsakovui pagal jo suformuotą užsakymą elektroninėje parduotuvėje – rezervuotą šventės dieną, valandą ir trukmę sumokant nustatyto dydžio avansą (toliau – Prekė).

4. Paslaugos teikėjo teisės

4.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Paslaugos teikėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Užsakovui.
4.2. Jeigu Užsakovas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Paslaugos teikėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

5. Paslaugos teikėjo įsipareigojimai

5.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
5.2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja Užsakovo įsigytą prekę – rezervuotą šventės dieną, valandą ir šventės trukmę patvirtinti raštu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.
5.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Paslaugos teikėjas negali patvirtinti elektroninėje parduotuvėje užsakytos prekės, Paslaugos teikėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs Užsakovą. Paslaugos teikėjas gali pasiūlyti analogišką prekę kitu laiku (kitą dieną arba kitą valandą). Užsakovui atsisakius, Paslaugos teikėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.
5.4. Paslaugos teikėjas įsipareigoja šventės įvykimo atveju įsigytą Prekę (šventės datos ir laiko rezervacinį mokestį) užskaityti kaip avansinį mokėjimą ir įskaityti į bendrą Paslaugų mokestį.

5.5. Šventės atšaukimo atveju dėl priežasčių, nepriklausomų nuo Paslaugų teikėjo, avansinis mokestis Užsakovui nėra grąžinamas.

5.6. Likusį Paslaugų mokestį Užsakovas įsipareigoja sumokėti pasibaigus Šventei. Paslaugų mokestis mokamas grynaisiais pinigais pagal kasos kvitą arba pavedimu į Sąskaitoje-faktūroje nurodytą Paslaugų teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip trys dienos po Šventės.

5.7. Paslaugas teikti pagal Sutarties sąlygas ir Užsakovo užsakymus kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų teikimu pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius bei žinias.

5.8. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas.

5.9. Paruošti patalpas Šventei jas išvalant ir išvėdinant.

5.10. Paslaugų teikėjas neatsako už Šventėje dalyvaujančių vaikų sveikatą ir saugumą Šventės metu. Tai privalo užtikrinti Užsakovas ar kiti šventėje dalyvaujantys suaugusieji asmenys.

6. Užsakovo teisės

6.1. Užsakovas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

6.2. Užsakovas turi teisę savo prekę atšaukti. Jei prekė atšaukiama dėl priežasčių, nepriklausomų nuo Paslaugų teikėjo, rezervacinis mokestis Užsakovui nėra grąžinamas.

7. Užsakovo įsipareigojimai

7.1. Užsakovas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

7.2. Užsakovas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

7.3. Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju bei sudaryti jam visas sąlygas, kurios yra būtinos Paslaugoms teikti.

7.4. Paslaugų teikėjui suteikti visą informaciją kuri yra būtina Paslaugoms teikti.

7.5. Visos Šventės metu užtikrinti Šventės dalyvių elgesio atitiktį viešos tvarkos ir kitiems teisės aktų reikalavimams.

7.6. Prisiimti visą materialinę atsakomybę už UAB „Baltic Concept“ nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomo ir Užsakovui šia Sutartimi suteikto naudotis ar patikėto turto sugadinimą Šventės metu, o jo sugadinimo atveju – atlyginti Paslaugų tiekėjui sugadinto turto vertę ir dėl jo sugadinimo turėtus netiesioginius nuostolius.

7.7. Tinkamai ir laiku sumokėti už suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje numatyta tvarka.

8. Prekių kainos

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM.

8.2. Sutarties pasirašymo dieną, tai yra Prekės įsigijimo dieną, Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui avansinį mokestį lygu Prekės sumai, kuris vėliau bus įskaitytas į bendrą Paslaugų mokestį.

8.3. Šventės atšaukimo atveju dėl priežasčių, nepriklausomų nuo Paslaugų teikėjo, avansinis mokestis Užsakovui nėra grąžinamas.

9. Prekių užsakymas ir apmokėjimas

9.1. Užsakovas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Užsakovas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri nurodyta. Užsakovas patvirtina jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.

9.2. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

9.3. Likusį Paslaugų mokestį Užsakovas įsipareigoja sumokėti pasibaigus Šventei. Paslaugų mokestis mokamas grynaisiais pinigais pagal kasos kvitą arba pavedimu į PVM Sąskaitoje-faktūroje nurodytą Paslaugų teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 3 dienas po Šventės.

10. Prekių grąžinimas

10.1. Šventės atšaukimo atveju dėl priežasčių, nepriklausomų nuo Paslaugų teikėjo, Prekė Užsakovui nėra grąžinama.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).